کمپ مسکونی رشادت

کدپروژه:B0386

عنوان پروژه : کمپ مسکونی کارکنان رشادت

محل پروژه: خلیج فارس – جزیره لاوان

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران

مرحله اجرا:تحویل قطعی