کمپ مسکونی رشادت

کدپروژه:B0386

عنوان پروژه : کمپ مسکونی کارکنان رشادت

محل پروژه: خلیج فارس – جزیره لاوان

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران

کمپ مسکونی رشادت
کمپ مسکونی رشادت
مرحله اجرا:تحویل قطعی