پروژه احداث ساختمان علمی در دانشگاه تکنولوژی اربیل (عراق)

پروژه :پروژه احداث ساختمان علمی در دانشگاه تکنولوژی اربیل (عراق)

محل پروژه: کردستان عراق

کارفرما:بخش دولتی عراق

تعداد طبقات: –

نوع اسکلت:بتنی

درصد پیشرفت : تحویل قطعی