واحدهای مسکونی-تجاری و اداری تخار(افغانستان)

از میان پروژه های برون مرزی اجرا شده خصوصا” در کشور افغانستان میتوان به واحد های مسکونی ، تجاری واداری و مذهبی که توسط این بخش طراحی گردیده است اشاره نمود .

که شاخص ترین آنها مسجد جامع تخار و ویلای سفیر میباشند.