طرح جامع و تفصیلی و آماده سازی شهرک صنعتی کابل (افغانستان)

کدپروژه:-

عنوان پروژه : طرح جامع و تفصیلی و آماده سازی شهرک صنعتی

محل پروژه: افغانستان- کابل

کارفرما:بخش خصوصی افغانستان

درصد پیشرفت پروژه :تحویل قطعی