شهرک سبز 2 (افغانستان)

کدپروژه:C0185

عنوان پروژه : شهرک سبز 2

محل پروژه: افغانستان – کابل

کارفرما:موسسه بازسازی و هماهنگی افغاستان

شهرک سبز 2 (افغانستان)
مرحله اجرا:تحویل قطعی