ساختمان ستاد فرماندهی ناجا غرب کشور(همدان)

کدپروژه:B0286

عنوان پروژه : ساختمان ستاد فرماندهی ناجا غرب کشور

محل پروژه: همدان

کارفرما: نا جا

ساختمان ستاد فرماندهی ناجا غرب کشور(همدان)
مرحله اجرا:تحویل قطعی