دانشگاه اربیل ( عراق)

کارفرما : بخش دولتی عراق

دانشکده برق

دانشکده فنی

دانشکده مکانیک

دانشکده علوم