انبار دارو و لوازم پزشکی

کارفرما: وزارت تندرستی اربیل
محل پروژه: عراق ، اقلیم کردستان ، اربیل
پروژه: ساخت انبار مرکزی دارو و لوازم پزشکی اقلیم کردستان
A0192 :کد پروژه

درصد پیشرفت