رامین حسن پور
 • رشته تحصیلی : کارشناسی جغرافیا شهری و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری

 • درجه تحصیلی :کارشناسی ارشد

 • سابقه کاری : 15 سال

 • نام : رامین

 • نام خانوادگی : حسن پور

 • قسمت فعالیت : شهرسازی

سخنی از ایشان

 • رشته تحصیلی : کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد عمران-زلزله

 • درجه تحصیلی : کارشناسی ارشد

 • سابقه کاری : 4 سال

 • نام : صالحه

 • نام خانوادگی : صفایی

 • قسمت فعالیت : سازه

سخنی از ایشان

زندگی نه یکبار
بلکه هر روز صبح شروع می شود.

محبوبه ایمانی
 • رشته تحصیلی : کارشناسی معماری

 • درجه تحصیلی :لیسانس

 • سابقه کاری : 10 سال

 • نام : محبوبه

 • نام خانوادگی : ایمانی

 • قسمت فعالیت : معماری

سخنی از ایشان

اینجوری نیست که حتما قراره آدم مهمی باشی، می تونی آدم مفیدی باشی برای زمین، برای اطرافیانت، برای عزیزانت، یا حتی اینم نشد تو فقط بد نباش، این خودش کمک بزرگیه به جهان. تو یک بدی از روی زمین کم کن. تو یک نفر را عاشقانه دوست داشته باش و یک عاشق به جهان اضافه کن. همین کافیه…