• رشته تحصیلی : کارشناسی شهرسازی و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 • درجه تحصیلی :کارشناسی ارشد

 • سابقه کاری : 10سال

 • نام : ندا

 • نام خانوادگی : معصومی

 • قسمت فعالیت : معماری و شهرسازی

 • رشته تحصیلی : کارشناسی شهرسازی و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 • درجه تحصیلی : کارشناسی ارشد

 • سابقه کاری : 5 سال

 • نام : سحر

 • نام خانوادگی : بیرانوند

 • قسمت فعالیت : معماری و شهرسازی

 • رشته تحصیلی : کارشناسی معماری

 • درجه تحصیلی :لیسانس

 • سابقه کاری : 10 سال

 • نام : محبوبه

 • نام خانوادگی : ایمانی

 • قسمت فعالیت : معماری

 • رشته تحصیلی : کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

 • درجه تحصیلی : کارشناسی ارشد

 • سابقه کاری : 10سال

 • نام : پویا

 • نام خانوادگی : صابریون

 • قسمت فعالیت : معماری و شهرسازی

 • رشته تحصیلی : کارشناسی معماری و کارشناسی ارشد معماری

 • درجه تحصیلی : کارشناسی ارشد

 • سابقه کاری : 5 سال

 • نام : محسن

 • نام خانوادگی : رمضان زاده

 • قسمت فعالیت : اجرا و کنترل پروژه

 • رشته تحصیلی : کارشناسی عمران

 • درجه تحصیلی : کارشناسی

 • سابقه کاری :

 • نام : ثمین

 • نام خانوادگی : آقا بابایی

 • قسمت فعالیت : طراحی و محاسبه سازه