پیمانکاری طرح و ساخت

کمپ مسکونی لاوان

کدپروژه:E0486

عنوان پروژه : کمپ مسکونی کارکنان لاوان

محل پروژه: خلیج فارس – جزیره لاوان

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران