پروژه ساختمان برق و مکانیک دانشگاه اربیل(عراق)

پروژه : پروژه ساختمان برق و مکانیک دانشگاه اربیل(عراق)

محل پروژه: کردستان عراق

کارفرما:بخش دولتی عراق

تعداد طبقات: –

نوع اسکلت:بتنی