پیمانکاری طرح و ساخت

واحدهای مسکونی – تجاری و اداری (تهران)

در واحد پیمانکاری این شرکت علاوه بر پروژه های اداری و صنعتی و… پروژه های مسکونی متعددی بصورت طرح و ساخت نیز اجرا شده است ،که عموما” کارفرمایان ما در این پروژه ها بخش خصوصی بوده اند.

علاوه بر پروژه های طرح و ساخت (تخریب و نوسازی ) مسکونی ،برخی پروژه های بازسازی و بهسازی و طراحی داخلی نیز برای واحد های اداری ، تجاری و مسکونی توسط واحد طرح و ساخت این شرکت انجام گردیده است.