مجتمع تجاری – اداری فاز 1

شهر جدید عالیشهر

 

کدپروژه:A1093

عنوان پروژه : مجتمع تجاری -اداری فاز1

محل پروژه: بوشهر- شهر جدید عالیشهر

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

 Gallery
Gallery