طرح جامع وتفصیلی شهرکوشکنار(هرمزگان)

کدپروژه:C0487

عنوان پروژه : طرح جامع و تفصیلی شهر کوشکنار

محل پروژه: هرمزگان – کوشکنار

کارفرما:اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان و شهرداری کوشکنار