طراحی مسیر دوچرخه و پیاده بخشی از معابر شهر جدید عالیشهر

کارفرما : شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
محل اجرا : استان بوشهر شهر جدید عالیشهر
C0295:کد پروژه