سازمان مین اربیل (کردستان عراق)

پروژه : Kurdistan Mine Action Agency

محل پروژه: کردستان عراق

کارفرما:بخش دولتی عراق

تعداد طبقات:چهارطبقه

نوع اسکلت:بتنی