دانشگاه فنی 1کرکوک -(عراق – کردستان)

پروژه : دانشگاه فنی 1 کرکوک

محل پروژه: جاده کرکوک – کردستان عراق

کارفرما:بخش دولتی عراق

تعداد طبقات: دو طبقه

نوع اسکلت:بتنی