ساختمان ستاد سرمایه گذاری استان البرز

کد : R0194

محل پروژه: کرج-عظیمیه

کارفرما: امور اقتصاد دارایی استان البرز

مرحله نظارت:تحویل قطعی