پروژه432 واحدی شهر جدید اندیشه

کدپروژه: R0183

عنوان پروژه : 432واحدی تعاونی مسکن بتاجا

محل پروژه: تهران-اندیشه شهریار

کارفرما: بتاجا

درصد پیشرفت :تحویل قطعی