واحد نظارت و کنترل پروژه

واحد نظارت و کنترل پروژه این شرکت با استقرار در دفاتر واقع در محل پروژه ها بصورت مستقیم و یا از طریق کنترل online بصورت غیر مستقیم همزمان ،علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح و مطابق با اصول فنی و تکنیکی پروژه ها وظیفه کنترل پروژه ها را نیز عهده دار بوده و در این راستا نتنها از تجربیات مهندسان با سابقه خود بلکه از توان مهندسان جوان و کار آزموده خود توامان بهره می جوید.

نظارت و کنترل پروژه وامور پیمانکاران