پلی کلینیک درمانی فاز 6 شهر جدید عالیشهر

کدپروژه:A0993

عنوان پروژه :پلی کلینیک درمانی فاز 6

محل پروژه: بوشهر- شهر جدید عالیشهر

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

درصد پیشرفت طرح:تحویل قطعی