مسجد ناحیه فاز 4 شهر جدید عالیشهر(بوشهر)

کدپروژه:A0189

عنوان پروژه : مسجد ناحیه فاز 4

محل پروژه: بوشهر- شهر جدید عالیشهر

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

درصد پیشرفت: تحویل قطعی