کدپروژه:A0389

عنوان پروژه : مسجد محله ای فاز 3

محل پروژه: بوشهر- شهر جدید عالیشهر

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

درصد پیشرفت طرح:تحویل قطعی