پروژه: مرکز ورزشی شهرک سبز کابل

کارفرما : بخش خصوصی افغانستان
محل اجرا : افغانستان -کابل
کد پروژه

درصد پیشرفت