کد پروژه: A0893

عنوان پروژه : مجموعه ورزشی فاز 6

محل پروژه: شهر جدید عالیشهر- استان بوشهر

کارفرما : شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

مجموعه ورزشی فاز 6
مجموعه ورزشی فاز 6

درصد پیشرفت طرح:تحویل طرح