مجتمع فرهنگی فاز6 شهر جدید عالیشهر

 کدپروژه:A0393

عنوان پروژه : مجتمع فرهنگی -تفریحی فاز 6

محل پروژه: بوشهر- شهر جدید عالیشهر

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

درصد پیشرفت طرح:تحویل طرح