مجتمع تجاری – مسکونی فاز 3 شهر جدید عالیشهر

کدپروژه:A0493

عنوان پروژه : مجتمع تجاری -مسکونی فاز 3

محل پروژه: بوشهر- شهر جدید عالیشهر

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

Gallery
Gallery
درصد پیشرفت طرح:تحویل طرح