مجتمع تجاری – اداری فاز 1 شهر جدید عالیشهر

کدپروژه:A1093

عنوان پروژه : مجتمع تجاری -اداری فاز1

محل پروژه: بوشهر- شهر جدید عالیشهر

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

Gallery
Gallery
درصد پیشرفت طرح:تحویل طرح و مطالعات