مجتمع تجاری ،فرهنگی و اداری ابهر(زنجان)

کدپروژه:A0187

عنوان پروژه : مجتمع تجاری ،فرهنگی و اداری

محل پروژه: زنجان- ابهر

کارفرما:شهرداری ابهر

درصد پیشرفت