پروژه: طراحی پارکینگ طبقاتی محمد شهر

کارفرما : شهرداری محمدشهر
محل اجرا : استان البرز-محمدشهر
کد پروژه
A0197

درصد پیشرفت