پروژه: طراحی شهرک گلبهار شهر جدید عالیشهر

کارفرما : شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
محل اجرا : استان بوشهر – شهر جدید عالیشهر
کد پروژه
A0100

درصد پیشرفت