پروژه: طراحی ساختمان غسالخانه ماهشهر

کارفرما : شهرداری بندر ماهشهر
محل اجرا : بندر ماهشهر
کد پروژه
A0296

درصد پیشرفت