کدپروژه:-

عنوان پروژه : شهرک والت دیزنی

محل پروژه: افغانستان- کابل

کارفرما : بخش خصوصی( شرکت ساختمانی خاور)

درصد پیشرفت طرح :تحویل قطعی