پروژه: ساختمان مسکونی 8 طبقه ترکش دوز

کارفرما : بخش خصوصی
محل اجرا : استان تهران-شهر تهران
کد پروژه
A0196

درصد پیشرفت
0%