پروژه: ساختمان مسکونی 6 طبقه شمیرانات

کارفرما : بخش خصوصی
محل اجرا : استان تهران-شهر تهران
کد پروژه
A0191

درصد پیشرفت