پروژه: ساختمان مسکونی 5 طبقه شهری

کارفرما : بخش خصوصی
محل اجرا : استان تهران-شهر تهران
کد پروژه
A0492

درصد پیشرفت