بیمارستان فوق تخصصی قلب شهر جدید عالیشهر

کدپروژه:A0793

عنوان پروژه :بیمارستان فوق تخصصی قلب

محل پروژه: بوشهر- شهر جدید عالیشهر

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

درصد پیشرفت:تحویل طرح