کدپروژه:A0590

عنوان پروژه : بازارناحیه فاز 6

محل پروژه: بوشهر- شهر جدید عالیشهر

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

درصد پیشرفت :تحویل قطعی