• نام : برانوش

 • نام خانوادگی : زارع

 • قسمت فعالیت : مدیریت مالی و اداری

 • رشته تحصیلی : حسابداری

 • درجه تحصیلی :کارشناسی

 • سابقه کاری : ۳۰ سال

 • نام : ملیحه

 • نام خانوادگی : رستمی

 • قسمت فعالیت : مدیریت اجرا و کنترل پروژه

 • رشته تحصیلی : تکنولوژی معماری

 • درجه تحصیلی :کارشناسی

 • سابقه کاری : ۱۸ سال

 • نام : پریسا

 • نام خانوادگی : قاسم زاده

 • قسمت فعالیت : مدیریت معماری و شهرسازی

 • رشته تحصیلی :کارشناسی ارشد طراحی شهری کارشناسی معماری

 • درجه تحصیلی :کارشناسی ارشد

 • سابقه کاری : ۱۰ سال

 • نام : حمیدرضا

 • نام خانوادگی : عظیمی

 • قسمت فعالیت : مدیریت پیمانکاری

 • رشته تحصیلی : عمران

 • درجه تحصیلی :کارشناسی

 • سابقه کاری : ۲۵ سال

 • نام : رامیار

 • نام خانوادگی : محمدی

 • قسمت فعالیت : مدیریت تاسیسات

 • رشته تحصیلی : مکانیک

 • درجه تحصیلی :کارشناسی

 • سابقه کاری : ۱۵ سال