سمت: معاونت آتلیه معماری

نام خانوادگی: نیک جوی

نام: گلریز

سرگرمی: طراحی و بازی های کامپیوتری

سابقه کار: 8 سال

رشته تحصیلی: کارشناسی معماری کارشناسی ارشد طراحی شهری

سخنی از ایشان

!تو می توانی زیرا می خواهی