تهیه سند چشم انداز 20 ساله توسعه شهر و برنامه راهبردی – عملیاتی پنج ساله اول شهرداری رودبنه

کارفرما : شهرداری رودبنه
محل اجرا : استان گیلان شهر رودبنه
C0195:کد پروژه

درصد پیشرفت:تکمیل پروژه