طرح جامع وتفصیلی فیروزان(همدان)

موقعیت: استان همدان – شهرستان نهاوند – شهر فیروزان

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

شروع: 1387
کد پروژه :C0287 طرح جامع , C0289 طرح تفصیلی

طرح جامع وتفصیلی فیروزان(همدان)
وضعیت پروژه: تصویب نهایی طرح جامع و طرح تفصیلی