پارک ناحیه فاز 4 شهر جدید عالیشهر(بوشهر)

کدپروژه:C0189

عنوان پروژه : پارک ناحیه فاز 4

محل پروژه: بوشهر- شهر جدید عالیشهر

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

درصد پیشرفت طرح :تحویل قطعی