پروژه:طرح مناسب سازی فضاهای شهری برای توانیابان جسمی و حرکتی شهر جدید عالیشهر

کارفرما : شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
محل اجرا : استان بوشهر – شهر جدید عالیشهر
کد پروژه
C0299

درصد پیشرفت