پروژه: طرح جامع سرمایه گذاری و تهیه بسته های پیشنهادی سرمایه گذاری شهر جدید عالیشهر

کارفرما : شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
محل اجرا : استان بوشهر – شهر جدید عالیشهر
کد پروژه
C0298

درصد پیشرفت