طرح آماده سازی فاز 3 شهر جدید عالیشهر

کارفرما : شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
محل اجرا : شهر جدید عالیشهر
C0296:کد پروژه

درصد پیشرفت