طرح آماده سازی اراضی فاز 4 شهر جدید عالیشهر(بوشهر)

کدپروژه:C0184

عنوان پروژه : طرح آماده سازی اراضی فاز 4

محل پروژه: بوشهر- شهر جدید عالیشهر

کارفرما:شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

طرح آماده سازی اراضی فاز 4 شهر جدید عالیشهر(بوشهر)
درصد پیشرفت طرح :تحویل قطعی