پروژه: طراحی مصلی شهر جدید عالیشهر

کارفرما : شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
محل اجرا :استان بوشهر ،شهر جدید عالیشهر
کد پروژه C0199

درصد پیشرفت