بازنگری طرح جامع شهر جدیدعالیشهر

موقعیت : بوشهر

کارفرما : شرکت عمران شهر جدیدعالیشهر

شروع : اسفند 1393

کد پروژه : C0293

وضعیت پروژه : مطالعات و نقشه برداری