پروژه: آماده سازی و طرح تفصیلی فاز 6 شهر جدید عالیشهر

کارفرما : شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
محل اجرا :استان بوشهر ،شهر جدید عالیشهر
کد پروژه
C0188

درصد پیشرفت